Nedan finner ni våra hyresvillkor och vad som gäller när ni hyr en maskin hos oss. 


Hyresvillkor


Nedanstående punkter innefattar uthyrning av maskiner/objekt utan förare. Dessa punkter råder om inte avvikande beslut tagits uthyrare och hyrestagare sinsemellan. Om andra överenskommelser gjorts, finns dessa dokumenterade i hyresavtalet. Hyresobjekt/en innefattar såväl maskiner som dess tillbehör. 

 

1. Leverans

Hur leveransen av hyres-objektet/objekten sker bestäms i förtid. Antingen ordnar hyrestagaren med en egen och säker leverans eller så tar denne hjälp av uthyraren för att få hyres-objektet/en levererade till sig. Oavsett är det hyrestagaren som står för leveransens kostnad samt objektets säkerhet vid transporten. 


2. Hyrestid

Hyrestiden startar den dag fordonet/objektet lämnar uthyraren och avslutas den dag det återlämnas. Om fordonet lämnar/hämtas från uthyraren en onsdag och återlämnas fredagen samma vecka, innebär alltså detta tre dagars hyra oavsett om objektet varit i bruk eller inte alla tre dagar. 


3. Hyresräkning

Hyrespriset kan komma att variera beroende på vissa omständigheter/överenskommelser, så som om objektet hyrs under kort eller lång tid. Priset diskuteras och bestäms mellan uthyraren och hyraren enligt avtal innan uthyrning anträder. 

Som nämt tidigare debiteras kunden för alla dagar objektet finns hos denne, från den dag objektet lämnar MaskinInvest AB till den dag objektet återfås. 

Används hyres-objektet mer än en vanlig 8 timmars arbetsdag innebär detta att kunden debiteras för skifttillägg. 


4. Användningsplats/användningsområde 

Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Det är kundens skyldighet att vara medveten om objektens användningsområden. Hyresobjekt får ej hyras ut i andra hand.


5. Skötsel och vård

Kunden är skyldig att vårda hyresobjektet/en på rätt sätt. Sådana föreskrifter finns att tillgå. Detta gäller bland annat rätt drivmedel, smörjmedel och hantering av objektet/en. För att kunna göra detta skall kompetent personal anlitas. Vid osäkerhet, rådfråga uthyraren. 


6. Skador på maskin samt reparationer

Uthyrningen räknas från den stund objektet/en lastas tills dess att de återstår på uthyrarens mark. Skador som uppkommer under denna period, utöver normalt slitage, debiteras kunden för. Dock får inga eventuella reperationer utföras innan dessa blivit godkända av uthyraren.


7. Försäkring

MaskinInvest AB har sina objekt försäkrade. Förkommer eller skadas hyresobjektet ska hyrestagaren omedelbart anmäla detta till uthyraren. Vid tveksamhet om försäkringens omfattning, kontakta oss.


8. Förlust av maskin och material.

Förlorade maskiner och material debiteras till nyanskaffningsvärde.


9. Utebliven betalning

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid oavsett anledning har MaskinInvest AB rätten att omdelbart säga upp avtalet och återta sitt/sina uthyrda objekt. 


10. Betalningsvillkor

Senast 30 dagar efter fakturadatum. Efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta.


11. Tvister

De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare och hyrestagare skall avgöras enligt svensk rätt av svensk domstol.